بازدید شهردار از خیابان شهید دگرلویی شهر خلخال

بازدید شهردار از خیابان شهید دگرلویی شهر خلخال
تیر 21, 1402
83 بازدید

ودود محمدی نیاری شهردار خلخال  به اتفاق اعضای شورای اسلامی و واحد عمران از خیابان شهید دگرلویی شهر خلخال بازدید  و بر لزوم تسریع در مرمت جداول این خیابان و زیباسازی و آسفالت این خیابان تاکید کرد .

ودود محمدی نیاری شهردار خلخال  به اتفاق اعضای شورای اسلامی

و واحد عمران از خیابان شهید دگرلویی شهر خلخال بازدید  و بر لزوم تسریع در مرمت جداول این خیابان و زیباسازی و آسفالت این خیابان تاکید کرد .