بازدید شهردار خلخال از اسفالت معابر شهر خلخال

بازدید شهردار خلخال از اسفالت معابر شهر خلخال
تیر 31, 1402
90 بازدید

ودود محمدی نیاری شهردار خلخال با حضور در خیابان شهید مظفر عزیزی و خیابان کارگر شمالی و سی متری قدس از روند وضعیت آسفالت معابر بازدید و بر لزوم تسریع در روکش اسفالت محلات مختلف جهت برخورداری مردم از خدمات شهرداری تاکید کرد .

ودود محمدی نیاری شهردار خلخال با حضور در خیابان شهید مظفر عزیزی و خیابان کارگر شمالی و سی متری قدس از روند وضعیت آسفالت معابر بازدید و بر لزوم تسریع در روکش اسفالت محلات مختلف جهت برخورداری مردم از خدمات شهرداری تاکید کرد .