بنرهای پیش اجلاسیه کنگره3400 شهید استان اردبیل نصب شد

بنرهای پیش اجلاسیه کنگره3400 شهید استان اردبیل نصب شد
خرداد 25, 1402
55 بازدید

به گزارش روابط عمومی شهرداری خلخال ، در آستانه روزهای برگزاری پیش اجلاسیه کنگره 3400 شهید استان اردبیل بنرهای پیش اجلاسیه که به همت ادارات شهرستان آماده سازی شده با همکار سپاه ناحیه خلخال و شهرداری خلخال در میادین خلخال و معابر سطح شهر نصب شد .

به گزارش روابط عمومی شهرداری خلخال ، در آستانه روزهای برگزاری پیش اجلاسیه کنگره 3400 شهید استان اردبیل بنرهای پیش اجلاسیه که به همت ادارات شهرستان آماده سازی شده با همکار سپاه ناحیه خلخال و شهرداری خلخال در میادین خلخال و معابر سطح شهر

نصب شد .