استقبال از مهمانان نوروزی با حضور شهردار خلخال و مسوولین شهرستان