چهارشنبه 29 فروردین 1403 - 00:27

تابلو های راهنمای شهری معابر و خیابان های شهر خلخال

تابلو های راهنمای شهری یکی از اصلی ترین مشخصه ها در هدایت مردم و مسافران و گردشگران در ورود به شهر خلخال است در خیابان های اصلی ورودی به شهر خلخال و مرکز شهر با هدف هدایت مسافران وگردشگران به مسیرهای مختلف شهر خلخال و مرکز شهر خلخال تابلوها نصب شده است .