تصاویر هوایی شهر خلخال

به گزارش روابط عمومی شهر خلخال – تصاویری از شهر خلخال برای بازدید شما هموطنان خلخالی در سایت شهرداری خلخال بارگزاری می شود