شنبه 12 اسفند 1402 - 06:18

گردو سوغات شهر خلخال

گردوبه عنوان یکی از با ارزش ترین سوغات خلخال محسوب می شود ، بیش از 80 درصد گردوی استان از باغات شهرستان خلخال تامین شده و به عنوان یک محصول استراتژیکی علاوه بر اهمیت آن در ساختار هرم غذایی به عنوان یکی از سوغاتی های شهرستان خلخال وشهر خلخال مطرح است .